จองเวลาตรวจสุขภาพ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบริษัท/หน่วยงาน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพ
Check Up Program
** คลิกที่รายการตรวจเพื่อดูรายละเอียด


** กรณีประสงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อนัดหมายวันและเวลา